Pytanie
Spółka X (spółka z o.o.) nabyła 100% udziałów w spółce Y (spółka z o.o.) za cenę 500.000 zł. Umowa nabycia udziałów zawarta została 31 stycznia 2012 r. Z dniem 31 lipca 2012 r. zostało zarejestrowane połączenie ww. spółek w drodze przejęcie spółki Y przez spółkę X. Na dzień nabycia udziałów wartość aktywów netto spółki Y stanowiła wartość ujemną -200.000 zł. Na dzień połączenia wartość aktywów netto spółki Y wynosiła -150.000 zł.
Jak ustalić wartość firmy powstałą w wyniku połączenia ww. spółek przy założeniu, że połączenie jest rozliczane metodą nabycia, tj. czy prawidłowe jest ustalenie wartości firmy w wysokości wyższej niż cena nabycia udziałów?
Czy w sytuacji, jeśli spółka przejmująca ustaliła wartość firmy na dzień nabycia udziałów i jeśli pomiędzy dniem nabycia udziałów a dniem przejęcia spółki Y wartość aktywów netto tej spółki uległa zmianie, spółka X powinna skorygować o tę różnicę ustaloną wartość firmy?