Jak rozumieć sformułowanie "wydzielone miejsca postojowe"?
Czy są jakieś niewydzielone miejsca postojowe?


W istocie, § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., posługuje się pojęciem "wydzielonych miejsc parkingowych". Pojęcie to nie zostało jednak zinterpretowane przez ustawodawcę, ani nie znalazło swojej interpretacji w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych. W opinii autora odpowiedzi określenie "wydzielony" będzie w tym zakresie oznaczało "o wyłącznym przeznaczeniu". Znaczy to, że "wydzielone miejsca parkingowe", będą to miejsca złożone ze stanowisk, które odpowiadają jednocześnie parametrom określonym w § 20 i 21 r.w.t., że są przeznaczone wyłącznie do parkowania samochodów oraz że zostały fizycznie wydzielone, chociażby poprzez oznaczenie ich liniami namalowanymi na gruncie/podłodze/posadzce.


Jakub Mazurkiewicz