Pytanie
W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS w SPG ZOZ zakwestionowano sposób wydatkowania środków Zakładowo Funduszu Świadczeń Socjalnych i dokonano przypisu składek od wydanych pracownikom bonów towarowych za 2009 r. Na podstawie ustaleń inspektora ZUS dokonano korekty dokumentacji rozliczeniowej i wpłacono do ZUS kwotę naliczonych składek wraz z odsetkami za zwłokę.
Czy prawidłowym jest stanowisko, zgodnie z którym nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów przypisu składek na FUS, FP, FGŚP w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na FUZ w sytuacji, gdy potrącenie ubezpieczonemu nie jest możliwe (pracownicy nie pracują już w SPG ZOZ) i pomimo zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ustawy o CIT zapłacono CIT od kwoty przekazanych do ZUS składek i odsetek za zwłokę?
Czy pracodawca powinien uzyskać pisemną zgodę pracownika na potrącenie składek z bieżącego wynagrodzenia?