Pytanie
Spółka zaciągnęła kredyt walutowy z przeznaczeniem na wybudowanie budynku hali magazynowej. Walutą kredytu jest euro. Kredyt jest wypłacany w transzach. Aby zabezpieczyć się przed wahaniami kursu walut spółka zawarła z bankiem udzielającym kredytu transakcje forward na sprzedaż przez spółkę bankowi waluty euro po określonym kursie i w określonych terminach, tak aby suma wszystkich transzy kredytu w przeliczeniu na PLN dawała kwotę należną generalnemu wykonawcy z tytułu umowy za roboty budowlane dotyczące hali. Ostatecznie kwota transzy kredytu wpływa na konto złotówkowe firmy (wartość transzy w euro jest automatycznie przeliczana przez bank na PLN po ustalonym kursie z forward'a – kwota kredytu w euro nie wpływa więc fizycznie na konto walutowe firmy). Spłata kredytu będzie w euro. Transakcje forward zawarte są na cały okres wypłaty transz zgodnie z zawartą umową kredytową, a okres ich realizacji następuje w każdym miesiącu począwszy od 27 maja a skończywszy na 21 październik. Wartość transakcji forward wyrażonej w euro jest jednocześnie wartością transzy udzielonego kredytu. Przykładowo jedna z transakcji forward została zawarta na kwotę 342.965,17 euro, po kursie 4,02 PLN/euro i z datą realizacji 27 maja. Zgodnie z tak zawartą transakcją 27 maja na rachunek firmy prowadzony w PLN wpływa kwota 1.378.719,98 PLN, a rachunek kredytowy zwiększa kwota 342.965,17 euro.
Jaki kurs należy przyjąć do wyceny transzy kredytu - czy w tym przypadku należałoby brać średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wpłatę, tj. z 24 maja (4,2049 PLNłeuro)?
Czy w przypadku zrealizowania transakcji forward, tj. sprzedaży waluty bankowi, powstaną różnice kursowe?
Czy różnice kursowe byłyby różnicami pomiędzy średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wypłatę transzy kredytu a kursem umówionym z forwarda?
Czy tak wyliczona kwota różnic kursowych zwiększałaby wartość środków trwałych w budowie (tj. hali magazynowej - budynek wprowadzony do ewidencji z datą 30 września)?
Czy różnice kursowe wynikające z forward'a realizowanego po tej dacie – tj. października (ostatnia transza). tj. powstałe po wprowadzeniu budynku hali do ewidencji środków trwałych, będą stanowiły bieżące koszty/przychody finansowe (tj. nie będą już zwiększały/zmniejszały wartości środka trwałego)?