Pytanie
Gmina jest właścicielem, lokali, które wynajmuje najemcom. Ci płacą za wynajem czynsz dzierżawny na rzecz gminy, ale oprócz opłat czynszowych muszą ponosić też koszty opłat za korzystanie z mediów (gaz, energia elektryczna itp.). Umowy przewidują obciążanie najemców wg wskazań podliczników lub proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni za media odrębnymi fakturami. Nazwa towaru na tych fakturach jest określona jak w fakturze pierwotnej. Do tej pory traktowaliśmy to jako refaktury, czyli po tej samej cenie i tej samej stawce VAT co w fakturach pierwotnych odsprzedawaliśmy najemcom np. energię elektryczną. Obecnie natrafiliśmy na różne interpretacje mówiące o tym, że refakturować można jedynie usługi, a nie towar (art. 30 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług towarem są wszelkie rodzaje energii. Energia stanowi zatem towar, a ten nie może być przedmiotem refakturowania. Przedmiotem refakturowania może być usługa dystrybucji (przesyłu), a nie sprzedaży jednostek energii elektrycznej.
Również filie gminnych ośrodków kultury zajmują pewne powierzchnie w różnych budynkach komunalnych będących własnością gminy i obciążamy ich np. za energię czy gaz proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie porozumień, także na zasadzie refakturowania.
Jak prawidłowo rozliczać dostawy energii elektrycznej i gazu w ww. przypadkach?