Pytanie
Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji węglików spiekanych, stosując procesy metalurgii proszków, w tym procesy wytwarzania proszku węglików: wolframu i wolframowo-tytanowego. W procesach produkcji ww. węglików zachodzi synteza proszku wolframu i sadzy, proces prowadzony jest w piecach Tammanna w atmosferze wodoru w temperaturze 1400-2000 stopni C.
Jaka jest klasyfikacja instalacji względem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - dalej r.i.p.z.ś.?
Prowadzony proces syntezy jest procesem chemicznym, w wyniku którego powstają takie produkty jak węglik wolframu i węglik wolframowo-tytanowy. W załączniku do ww. rozporządzenia w poz. 4 pkt 5 wskazano instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej. Należy jednak podkreślić, że zakład realizuje produkcję w przemyśle metalurgii proszków, a nie w przemyśle chemicznym.
Czy w takim razie taka klasyfikacja instalacji byłaby właściwa?
Czy należałoby jednak sklasyfikować wskazaną instalację zgodnie z poz. 2 załącznika do r.i.p.z.ś.?