Odpowiedź:
Drzwi przeciwpożarowe na ogół pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej klasie odporności ogniowej. Drzwi, które pełnią tą rolę (np. drzwi między halą produkcyjną a biurem) powinny być oznakowane "Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!". Pozostałe drzwi niepełniące tej roli nie muszą być oznakowane w ten sposób. Stosowanie znaku pchać /ciągnąć jest obowiązkowe przy drzwiach ewakuacyjnych, zalecane - przy innych. Ważne jest, aby wszystkie drzwi, które są drzwiami ewakuacyjnymi były odpowiednio oznakowane.

Uzasadnienie:

Znaki dotyczące ewakuacji i np. oznaczenie otwierania drzwi przez pociągnięcie lub pchnięcie, muszą być zgodne z Polską Normą PN-N-01256-5 – Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. W normie ustalono zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i pożarowych oraz podano przykłady (rysunkowe) oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi, które pełnią rolę oddzielenia przeciwpożarowego są urządzeniem przeciwpożarowym i powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.

Każde drzwi o deklarowanej klasie odporności ogniowej powinny być oznakowane tabliczką, w sposób umożliwiający identyfikację drzwi po pożarze. Tabliczka powinna być mocowana na boku czołowym stojaka przyzawiasowego ościeżnicy, prostopadłym do płaszczyzny skrzydła lub do boku czołowego przyzawiasowego skrzydła, w górnej jego części. Tabliczka powinna posiadać co najmniej takie dane, jak: nazwę producenta, nazwę i symbol wyrobu, klasę odporności ogniowej, numer Aprobaty Technicznej i rok produkcji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami