Inwestor spełnił wszystkie wymogi związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę a starosta odmówił wydania pozwolenia.
Jak inwestor powinien dochodzić swoich praw?
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza, czy projekt budowlany spełnia wszystkie wymogi (kompletności, zgodności z przepisami etc.) określone przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń w powyższym zakresie, organ administracji, zgodnie z art. 35 ust. 3 pr. bud. nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Pamiętać należy, że – zgodnie z art. 35 ust. 4 pr. bud. - w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pr. bud. oraz w art. 32 ust. 4 pr. bud. (dotyczy formalnej zgodności wniosku o pozwolenie na budowę), właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Inwestor, który uważa, że wbrew ustaleniom i twierdzeniom organu administracji architektoniczno – budowlanej jego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pozbawiony jest jakichkolwiek wad formalnych, zaś projekt budowlany sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien odwołać się od decyzji starosty, którą odmówił on wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 128 k.p.a., inwestor powinien wnieść do właściwego organu odwoławczego tj. wojewody (art. 82 ust. 3 pr. bud.) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. starosty. Odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia (art. 128 k.p.a.), wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji, niemniej jednak – celem przyspieszenia postępowania – zasadne jest podniesienie argumentów na obronę swojego stanowiska. Istotnym jest, że odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie (art. 129 § 2 k.p.a.). Wskutek prawidłowo wniesionego odwołania – stosownie do treści art. 138 § 1 pkt 1-3 k.p.a. wojewoda:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.

Jakub Mazurkiewicz