Odpowiedź:
Na mocy art. 62 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud., właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest w czasie jego użytkowania poddawać go kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego, na który składają się elementy budynku oraz instalacje i urządzenia. Z przeprowadzonej kontroli osoba uprawniona do jej przeprowadzania sporządza protokół. Obowiązujące regulacje prawne wiążą okres przechowywania dokumentacji użytkowania obiektów budowlanych obejmującej również protokoły okresowych kontroli stanu technicznego z okresem istnienia tychże obiektów budowlanych, względnie z okresem ich użytkowania. Do pierwszego z wymienionych wariantów odwołuje się § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późń. zm.) – dalej r.w.t.u.b.m., gdzie wskazano, iż dokumentacja użytkowania budynku w rozumieniu § 3 pkt 5 r.w.t.u.b.m. powinna być przechowywana przez okres istnienia budynku. Z kolei na okres użytkowania obiektu wskazał ustawodawca w art. 64 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 pr. bud., w którym określono, że protokoły z kontroli obiektu budowlanego, należy dołączyć do książki obiektu, do której prowadzenia zobowiązany jest właściciel lub zarządca każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pr. bud., w okresie użytkowania obiektu budowlanego. W § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego – dalej r.k.o.b. doprecyzowano, że książka obiektu powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Rozstrzygnięcie w świetle wskazanych powyżej regulacji prawnych jak długo należy przechowywać protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów wykonywanych zgodnie z art. 62 pr. bud., wymaga w ocenie odpowiadającego dokonania rozróżnienia na przypadki obiektów budowlanych wymagających i niewymagających prowadzenia książki obiektów budowlanych zgodnie z art. 64 ust. 2 pr. bud. W przypadku obiektów budowlanych gdzie prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkowe należy uznać, kierując się zapisami art. 64 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 pr. bud., że protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego należy przechowywać przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego. Powyższe jest uzasadnione powiązaniem książki obiektu z protokołami z okresowej kontroli jako jej nieodłącznej części. Z kolei w odniesieniu do obiektów budowanych, które nie wymagają prowadzenia książki obiektu bud., odpowiadający skłania się ku stanowisku, że okres przechowywania protokołów kontroli należy powiązać z okresem istnienia danego obiektu. Stanowisko to wynika z założenia, że w sytuacji braku obowiązku prowadzenia książki obiektu, przechowywanie protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego nie można powiązać z zakończeniem okresu użytkowania obiektu, ale z innym dającym się oznaczyć zdarzeniem faktycznym w następstwie którego właściciel lub zarządca budynku zostaje zwolniony z obowiązku dokonywania kontroli okresowych, tj. z likwidacją obiektu budowlanego.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami