Pytanie
Spółka wykupiła w grudniu 2012 r. z leasingu maszynę (zgrzewarkę) za cenę wykupu w wysokości 3731 zł. Zgrzewarka ta wprowadzona była do ewidencji środków trwałych jako środek obcy w wartości przedmiotu leasingu 53.500 zł. Spółka naliczała amortyzację bilansową, która dla celów podatkowych nie stanowiła kosztu podatkowego. Amortyzacja zakończyła się w listopadzie 2012 r. (naliczana była od 2009 r.). Po wykupieniu z leasingu spółka dokonała likwidacji z ewidencji środków trwałych zgrzewarki w wartości 53.500 zł i pod datą wykupu z leasingu wprowadziła ponownie do ewidencji środków trwałych zgrzewarkę w wartości wykupu 3731 zł z amortyzacją od stycznia 2013 r.
Czy w takim przypadku może zgodnie z art. 16j u.p.d.o.p. zastosować 50% stawkę amortyzacyjną?
Czy fakt, że środek trwały był już raz w ewidencji spółki wyklucza zastosowanie tej stawki?
Wartość wykupu nie była uwzględniona w ratach leasingowych w związku z czym ostatnia rata wykupu została zaksięgowana w pozostałe przychody operacyjne niestanowiące podstawy do opodatkowania.
Czy spółka postąpiła prawidłowo?