Zgodnie z przepisami projektu ustawy inwestycyjnej, przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło odmówić z przyczyn ekonomicznych przyłączenia do sieci obiektów i urządzeń, zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości. W ocenie projektodawców, rozwiązanie to ma na uwadze cel ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, co miałoby uzasadniać zapewnienie inwestycjom realizowanym na nieruchomościach wchodzących do KZN gwarancję przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej.  

Inwestycje realizowane na nieruchomościach KZN mają służyć „celom mieszkaniowym, a zapewnienie podstawowych mediów jest warunkiem koniecznym ich prawidłowego użytkowania”.

Proponowane zmiany wzbudzają wątpliwości Rady Legislacyjnej. "Projektodawca nie zdaje chyba sobie sprawy, że przedsiębiorcy energetyczni to podmioty prywatne nastawione na osiąganie dochodu z prowadzonej działalności, a taki charakter tej działalności podlega konstytucyjnej ochronie. Zapewniają one dostęp do sieci wszystkim inwestorom budownictwa mieszkaniowego" - wskazano w opinii. "Tymczasem opiniowany projekt ustawy mógłby uczynić inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenach KZN uprzywilejowanymi, a przedsiębiorców energetycznych – zobligowanymi do działalności przynoszącej straty" - podkreśla Rada Legislacyjna.
 

 Prawo energetyczne. Komentarz


Wątpliwości natury konstytucyjnej
Rada Legislacyjna podnosi, że Konstytucja zapewnia wszystkim sektorom gospodarki równe warunki prowadzenia działalności. "Dlatego też projektowane rozwiązania mogą rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Tym bardziej, że są one zabezpieczane dodatkowo sankcjami w postaci administracyjnych kar pieniężnych za każdy dzień zwłoki w ustaleniu warunków przyłączenia do sieci po upływie ustawowego, 14-dniowego terminu na ich ustalenie" - wskazuje Rada Legislacyjna.

Źródło: Opinia z 5 grudnia 2017 r. o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów