Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:

Poprawiłam projekt i otrzymałam kolejne postanowienie dotyczące innej kwestii, o której nie było mowy w pierwszym postanowieniu. Ile razy może być wydawane postanowienie o poprawie projektu?

Odpowiedź

Zdaniem odpowiadającego w przypadku ponownych wezwań do usunięcia nieprawidłowości - jeżeli dotyczą one zagadnień, które nie były zawarte we wcześniejszych wezwaniach - takie działanie organu może budzić wątpliwości co do prawidłowego procedowania organu pod względem ekonomiki procesowej.

Wielokrotne wzywanie do uzupełnienia i usunięcia nieprawidłowości może stanowić nadużycie służące obejściu regulacji dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu w terminie określonym w art. 35 ust. 6 pkt 1 pr.bud.

Postanowienie wydane w oparciu o przepis art. 35 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr.bud. powinno dotyczyć wyłącznie uzupełnienia i usunięcia nieprawidłowości w zakresie określonym w przepisie art. 35 ust. 1 pr.bud.

W przekonaniu odpowiadającego zgodnie z zasadą ekonomiki procesowej organ powinien zawrzeć w jednym wezwaniu (postanowieniu) wszystkie stwierdzone nieprawidłowości podczas sprawdzenia spełnienia wymagań projektu. Ponowne wezwanie do usunięcia nieprawidłowości będzie natomiast uzasadnione, w przypadku gdy inwestor wywiązał się z obowiązku usunięcia nieprawidłowości w złożonym projekcie, ale wskutek uzupełnienia braków konieczne jest odebranie dodatkowych wyjaśnień, które nie mogły być wcześniej badane przez organ – istnieje przesłanka do ponownego zobowiązania inwestora do usunięcia braków w "nowej" dokumentacji.

Zdaniem odpowiadającego, ponowne wezwanie inwestora w trybie art. 35 ust. 3 pr.bud. do uzupełnienia dokumentacji objętej regulacją art. 35 ust. 1 pr.bud. powinno dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy inwestor dostarczył w terminie wymienione w pierwszym wezwaniu dokumenty, ale w wyniku przedłożenia brakujących dokumentów należy wyjaśnić niejasności powstałe w następstwie uzupełnienia brakujących dokumentów.

W uzasadnieniu wyroku WSA w Gdańsku z 25 lutego 2009 r., II SA/Gd 789/08, sąd wyjaśnił, że ponowne skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 35 ust. 3 pr.bud. nie naruszy w takim przypadku interesów wnioskodawcy i zapobiegnie wszczynaniu kolejnego postępowania administracyjnego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych można spotkać się z poglądem, że przepis art. 35 ust. 3 pr.bud. nie zakazuje wielokrotnego wzywania przez organ do usunięcia nieprawidłowości wniosku (por. wyrok WSA w Szczecinie z 26 maja 2010 r., II SA/Sz 267/10).

Zdaniem odpowiadającego, w przypadku ponownych wezwań do usunięcia nieprawidłowości - jeżeli dotyczą one zagadnień, które nie były zawarte we wcześniejszych wezwaniach - takie działanie organu może budzić wątpliwości co do prawidłowego procedowania organu pod względem ekonomiki procesowej. Wielokrotne wzywanie do uzupełnienia i usunięcia nieprawidłowości może stanowić nadużycie służące obejściu regulacji dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu w terminie określonym w art. 35 ust. 6 pkt 1 pr.bud.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów