Z dniem 14 października 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. poz. 985). Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisu art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, ze zm.), dotyczącego zasad waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie, w kierunku zasygnalizowanym w zdaniach odrębnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt K 23/08.

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie jest dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pomimo ustawowego obowiązku Prezes GUS nie ogłosił wskaźników zmian cen nieruchomości, w związku z czym zastosowanie znalazł art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który jako przepis przejściowy wskazywał, że do czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. W zdaniach odrębnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt K 23/08, wskazano, że ustawodawca w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądził o podstawowych kwestiach, istotnych dla prawidłowego wykonania przez Prezesa GUS obowiązku określenia wskaźnika zmian cen nieruchomości, takich jak m.in. rodzaje nieruchomości, dla których wskaźniki mają być ogłaszane, termin realizacji obowiązku ogłoszenia wielkości statystycznej, obowiązek aktualizowania ogłoszonych wskaźników oraz częstotliwość aktualizacji.


W wyniku nowelizacji wprowadzono zasadę, zgodnie z którą waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonywana być powinna z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Wskaźniki takie będą, zgodnie z nowymi przepisami, ogłaszane przez Prezesa GUS w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą, z podziałem na województwa. W przypadku, gdy dla danego rodzaju nieruchomości nie zostanie ogłoszony wskaźnik zmian cen nieruchomości, znajdzie zastosowanie wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Nowelizacja zmienia również treść przepisu art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego obowiązku rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem wskazanego przepisu wyciąg z operatu powinien zawierać: określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość.

Rzeczoznawcy obowiązani są do przekazania wyciągów z operatów nie później niż 3 miesiące od dnia ich sporządzenia. Nowe przepisy precyzują obowiązki rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzenia wyciągów z operatów szacunkowych oraz skracają do 2 miesięcy termin ich przekazywania. Zgodnie z wprowadzoną regulacją wyciągi mają być przekazywane do właściwych starostów za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ustawa rozstrzyga sytuację, w której waloryzacji wykonywanej na zasadach określonych w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonać należy dla okresów poprzedzających ogłoszenie poszczególnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Wówczas waloryzacja powinna być dokonywana przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Ponadto ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obowiązek przekazania ministrowi do spraw informatyzacji wzoru wyciągu z operatu szacunkowego w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.