Powiaty i gminy mogą finansować zadania z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.
W związku z koniecznością dostosowania prawa ochrony środowiska do nowej ustawy o finansach publicznych zlikwidowane zostały powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Tym samym wyeliminowana została możliwość przyznawania dotacji z tych funduszy dla osób fizycznych, np. na modernizację ogrzewania czy budowę przydomowych oczyszczalni. Do problemu odniosło się Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14608). Resort potwierdził, że w obowiązujących przepisach prawa ochrony środowiska nie znajdują się regulacje dotyczące form dofinansowania przez gminy i powiaty zadań określonych tą ustawą, realizowanych przez osoby fizyczne. Zastosowanie w tym zakresie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do prawa ochrony środowiska zmian umożliwiających dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska z budżetów gmin i powiatów realizowanych m.in. przez osoby fizyczne.
Źródło: Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.