Wśród poruszonych problemów znalazły się: aktualność opracowań stanowiących podstawy mapy do celów projektowych i planu sytuacyjnego, a także problematyka narad koordynacyjnych oraz konieczność większego nacisku na używanie nowoczesnych technologii przy tworzeniu opracowań geodezyjnych.

Podczas kongresu wiceminister Tomasz Żuchowski poruszył kwestię konieczności zwiększenia wysiłków administracji samorządowej w celu zintegrowania z systemem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) systemów teleinformatycznych, za pomocą których prowadzone są ewidencje gruntów i budynków. W lutym 2017 r., jako Pełnomocnik Rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwrócił się do 220 starostów z prośbą o doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa prowadzonych ewidencji gruntów i budynków, także z wykorzystaniem środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W lutym 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w nowym składzie. Na posiedzeniu został przedstawiony stan realizacji prac nad systemem oraz dotychczasowy model funkcjonowania zespołu i rezultaty wcześniej podejmowanych inicjatyw. Wiceminister poinformował, że podjęto decyzję o powołaniu zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu zostało skierowane do kilkunastu organizacji, stowarzyszeń, organów administracji rządowej oraz uczelni. Zadaniem stojącym przed zespołem jest przede wszystkim wspólne (z udziałem środowisk geodezyjnych i administracji publicznej) zdiagnozowanie potrzeb systemu, które wymagają pilnych i gruntownych zmian oraz wypracowanie jednolitych i spójnych kierunków tych zmian.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 27.03.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami