Następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który w szczególności koncentruje się na rozwoju współpracy w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze współpracy nauki z biznesem zostaną wzmocnione m.in. poprzez współfinansowanie MŚP wydatków związanych z zakupem proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.
Przykładami działań w ramach POIR, nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, są m.in. centra badawczo-rozwojowe, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu, pomoc w rozwoju otwartych innowacji oraz ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.
Ministerstwo Gospodarki wspiera również innowacyjne firmy, które działają lub planują projekty na rynkach międzynarodowych m.in. poprzez programy promocji skierowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym. W ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, 12 branż polskiej gospodarki zostanie objętych wsparciem finansowym. Wśród wybranych przez MG sektorów znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze.

Pierwsze konkursy w ramach przewidzianych do realizacji instrumentów w POIR zostały uruchomione w II połowie 2015 r. Były to m.in. „Bony na innowacje dla MŚP” oraz „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wartość środków dla przedsiębiorców w ramach już uruchomionych konkursów wynosi 1,06 mld zł. 

Zobacz także: Dotacja jako przychód z działalności gospodarczej