Czy wirniki z łopatkami, generator, transformator, rozdzielnia elektryczna, które są wyposażeniem technologicznym, również wymagają okresowych kontroli?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. obowiązkowej okresowej kontroli podlegają obiekty budowlane; częstotliwość i zakres kontroli uzależniona jest od rodzaju obiektów. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b pr. bud. obiektem budowlanym jest "budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami".

Jeśli więc budowlą jest elektrownia wiatrowa składająca się z elementów budowlanych (fundament, maszt) oraz elementów urządzeń i instalacji służących do wytwarzania energii, okresowej kontroli powinna podlegać elektrownia jako całość, a nie wyłącznie jej elementy budowlane.Natomiast zgodnie z art. 64 ust. 1 pr. bud. "właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego". Zgodnie ze wspomnianym art. 20 ust. 2 pr. bud. "projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego".

Przy czym zgodnie z art. 20 ust. 3 pr. bud. obowiązek sprawdzenia nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Na podstawie wspomnianych przepisów należy stwierdzić, że obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy elektrowni wiatrowych jako całości. Jest to bowiem obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę i którego projekt wymaga sprawdzenia.