Podstawą rozpoczęcia prac nad tym opracowaniem było przeświadczenie, iż rola modelu biznesowego jednostek gospodarczych jest w zbyt małym stopniu wyartykułowana w MSSF. Określenie „model biznesowy” pojawiło się po raz pierwszy w MSSF dopiero w MSSF 9 Instrumenty finansowe, w którym to standardzie model biznesowy jednostki gospodarczej w odniesieniu do celu utrzymywania aktywów finansowych determinuje ich klasyfikację. EFRAG (wraz z organizacjami współpracującymi) wyraża opinię, że model biznesowy powinien odgrywać większą rolę w sprawozdawczości finansowej i stanowić część aktualizowanych obecnie Założeń koncepcyjnych. W dokumencie tym zauważono bowiem, że koncepcja modelu biznesowego pojawiła się w wersji wstępnej zaktualizowanych Założeń koncepcyjnych w 2008 r., natomiast w późniejszym okresie zagadnienie to zostało „usunięte” z opublikowanej części Założeń (w 2010 r.) oraz ze zmienionej wersji wstępnej, nad którą nadal trwają prace. Zagadnienie modelu biznesowego przejawia się również w MSR 2 Zapasy oraz MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, jak również w MSR 12 Podatek dochodowy (po aktualizacji z końca 2010 r. Niemniej jednak, zdaniem EFRAG w szeregu innych standardów (w szczególności w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe) powinno znaleźć się odniesienie do modelu biznesowego jednostki jako czynnika determinującego politykę rachunkowości.

EFRAG ma nadzieję, iż opublikowany dokument będzie stanowił podstawę dla szerszej debaty zarówno w Europie jak i na całym świecie. Uwagi dotyczące tego opracowania mogą być przekazywane do 31 maja 2014 r.