Z opublikowanego raportu wynika, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadził 7835 spraw (26 proc. więcej niż w 2020 roku). Liczba korespondencji, która wpłynęła, wynosiła 16693 (wzrost o 12 proc.). Wpłynęły 4384 wnioski legislacyjne  (30 proc. więcej ), a wniosków interwencyjno-procesowych wpłynęło 3303 (wzrost o ponad 16 proc.).

Jakimi sprawami zajmował się rzecznik 

Większość interwencji dotyczyła spraw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Rzecznik MŚP wstępował również do licznych postępowań dotyczących subwencji w ramach Tarcz Finansowych PFR i Tarcz Antykryzysowych. Jego działania wpłynęły również na regionalne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, kształtując ich praktykę w zakresie umarzania postępowań wobec przedsiębiorców prowadzących restauracje, siłownie i kluby fitness w okresie lockdownu.

– Sprawy, z którymi zwracali się przedsiębiorcy, świadczą o ważnej roli, jaką w działalności biznesu pełni Rzecznik MŚP. Nie każdą firmę stać na dział prawny, czy nawet prawnika. Moje biuro skutecznie wypełnia tę lukę, reprezentując przedsiębiorców w sporach z organami administracji publicznej takimi jak sądy administracyjne, urzędy skarbowe, czy ZUS, jak również opiniując projekty ustaw czy rozporządzeń. Bardzo dużo spraw udało się załatwić pozytywnie. Liczę, że ustawowe umocowanie Rzecznika MŚP będzie jeszcze silniejsze, tak by mógł wstępować także do procesów cywilnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę Rzecznika MŚP – twierdzi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Opiniowanie projektów

Równolegle do reprezentowania przedsiębiorców, rzecznik MŚP opiniował projekty. Wśród nich znalazły się zmiany podatkowe wprowadzone w ramach programu „Polski Ład”, interwencje u Ministra Finansów w sprawie zachowania konstrukcji podatku liniowego, a także zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie, którą poparło ponad 55 tysięcy przedsiębiorców. Efektem rozmów z MF w tej sprawie było obniżenie składki zdrowotnej dla „liniowców’ z 9 do 4,9 proc.

Ponadto rzecznik opiniował i zgłaszał postulaty odnośnie projektów ustaw mających wpływ na sektor MŚP (m. in. Kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy). Działalność legislacyjna Rzecznika MŚP doprowadziła do podpisania ustawy przez Prezydenta RP ułatwiającej zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

 

Liczne raporty

W biurze rzecznika przygotowano raport dotyczący problematyki stosowania przez organy podatkowe przepisów o zawieszeniu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego oraz złożenie wniosku o rozstrzygnięcie poprzez podjęcie uchwały w składzie
7 sędziów NSA w przedmiocie tego, czy sądy administracyjne są uprawnione do oceny zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego dokonanego jedynie w celu osiągniecia skutku w postaci nierozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skutkowało to wydaniem uchwały w składzie 7 sędziów NSA z 24 maja 2021 r. I FPS 1/21 w której NSA wskazał, że sądy administracyjne pierwszej instancji mają obowiązek badać, czy proceduralna czynność wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie została wykorzystana tylko w celu nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Sporządzono również raport farmaceutyczny, w którym opisano główne problemy stosowania prawa farmaceutycznego, z którymi do Rzecznika zgłaszali się przedsiębiorcy prowadzący apteki a także dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru na dotacje na kapitał obrotowy.

Sprawy na wokandzie

Rzecznik skierował pytania do NSA o wydanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, które stanowią oficjalną wykładnię przepisów prawa (dotyczące m.in. instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych, zasad opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości).

Rzecznik MŚP wstąpił także do dwóch postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczyły one stosowania obniżonej stawki VAT wobec podatnika, sprzedającego na wynos produkty gastronomiczne i mechanizmu stosowania opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W obu przypadkach TSUE w znacznej części podzielił wolnorynkową argumentację rzecznika MŚP.

Interwencje w pandemii

W 2021 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w licznych sprawach związanych z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii koronawirusa. Wykorzystując swoje uprawnienia, doprowadził m.in. do natychmiastowego wstrzymania wykonania decyzji, a następnie umorzenia kary w wysokości 30 tys. złotych dla restauratora z Łukowa. Analogiczny finał miała sprawa przedsiębiorcy prowadzącego siłownię w Poznaniu, któremu sanepid musiał zwrócić karę w wysokości 10 tys. złotych.

Ze względu na literalną wykładnię przepisów, urzędy, rozpatrując wnioski przedsiębiorców o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, uzależniały przyznanie pomocy od tzw. wiodącego numeru PKD, a nie od faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej. Zdaniem Rzecznika MŚP było to wypaczenie celów ustawy, co podkreślał, odnosząc się także do negatywnych skutków obostrzeń pandemicznych, oraz apelował o przyspieszanie ich znoszenia.