W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o toczących się pracach nad projektem ustawy regulującej działalność lombardową. 

Główne zmiany

Nowe przepisy będą zawierały definicję działalności lombardowej. Zgodnie z nią, to zawieranie umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego Działalność lombardową będą mogli prowadzić tylko przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, który prowadzony będzie przez Komisję Nadzoru Finansowego w formie elektronicznej. Rejestracja ma być prosta i możliwa przez Internet, a jej koszt dla przedsiębiorcy nie jest wysoki (50 zł).  Takich wpis będzie mogła uzyskać tylko spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, z wymogiem kapitału zakładowego na poziomie 50 tys. zł. 

Krzemińska Urszula: Pożyczka lombardowa - komentarz praktyczny >

W projekcie zostanie również  zdefiniowana umowy pożyczki lombardowej. Będzie to umowa, w „której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego”. Jak wyjaśniono, wskazanie nowego rodzaju umowy nazwanej ma na celu wyróżnienie typu umów z konsumentami, dla których jedynym zabezpieczeniem wykonania umowy jest ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej.

Zdefiniowany zostanie także zastaw lombardowy, jak również całkowity koszt umowy pożyczki lombardowej.