Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje od banków niepodejmowania innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych– głosi opublikowany w czwartek 17 grudnia 2020 roku komunikat. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora banków komercyjnych w pierwszym półroczu.

Czytaj również: Urząd KNF porządkuje kwestię kryptoaktywów >>

Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów.

Banki zrzeszające powinny stosować się do ogólnych założeń polityki dywidendowej – takich samych jak w przypadku innych banków działających w formie spółki akcyjnej .

W przypadku banków spółdzielczych zalecenia nadzorcy są łagodniejsze. Wypłata dywidendy jest możliwa po spełnieniu określonych kryteriów, odnoszących się do oceny końcowej BION, poziomu dźwigni finansowej oraz współczynników kapitału.

Zakłady ubezpieczeń, TFI, PTE i domy maklerskie mogą wypłacać dywidendę, ale też jest to uzależnione od spełnienia szeregu warunków.