Odpowiedź:

Podmiot posiadający zezwolenie na usunięcie drzew uwarunkowane obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych nie może posadzić drzew owocowych w miejsce drzew usuniętych. Nie ma przy tym znaczenia, że w decyzji nie określono gatunków drzew.


Uzasadnienie:

Celem warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p., jest zastąpienie usuniętych drzew i zrekompensowanie w ten sposób straty w środowisku. Nie mogą to jednak być drzewa owocowe, na usunięcie których (lub przesadzenie) nie jest potrzebne zezwolenie (art. 83 ust. 6 pkt 2 u.o.p.). Zatem, muszą to być wyłącznie drzewa, na usunięcie których jest wymagane zezwolenie.

Organ, zobowiązując podmiot usuwający drzewa do dokonania nasadzeń zastępczych, nie ma kompetencji do określania wieku nasadzanych drzew ani gatunków drzew. Mają to być sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Oznacza to, że sadzonka może mieć np. 5 lat (liczone od skiełkowania nasiona), ale może mieć mniej. To usuwający drzewa decyduje o wyborze gatunku i wieku sadzonki, ale - jak stwierdzono - nie mogą to być drzewa owocowe. Organ ustala wyłącznie liczbę sadzonek, które mają zastąpić usuwane drzewa.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Prawo Ochrony Środowiska.