Fragment komentarza pt. Budowle na obszarach zagrożonych powodzią pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Zagadnienie wznoszenia obiektów budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią, pomijając same budowle przeciwpowodziowe, skupia się w głównej mierze na dopuszczalności prowadzenia inwestycji na takich obszarach. Wynika to z tendencji, jakie dominują w sferze zapobiegania i zmniejszania strat powodziowych, które polegają właśnie na ograniczaniu aktywności budowlanej na obszarach narażonych na zalanie, szczególnie tam, gdzie poziom zagrożenia życia ludzkiego lub możliwość wystąpienia znacznych strat są wysokie.

Dotyczy to zresztą nie tylko obiektów mieszkalnych, ale i innych, np. zakładów przemysłowych, a w szczególności obiektów, których zalanie może spowodować dodatkowe zagrożenie, czyli np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów niebezpiecznych, magazynów chemicznych, farmaceutycznych itd. Tendencje takie wynikają przede wszystkim z okoliczności, że urządzenia techniczne przestały być postrzegane za tak skuteczne, jak sądzono dawniej wskutek czego zaczęto myśleć o działaniach alternatywnych, takich, jak np. zachowanie niezabudowanych przestrzeni dla rzek, niedopuszczanie do powstawania nowych domów na tych terenach oraz zabezpieczanie i eliminowanie zabudowy ze stref powodziowych – przynajmniej z tych, gdzie woda wylewa często. Sposoby te uważane są za najbardziej efektywne, stąd w wielu krajach europejskich stanowią one podstawowe filary strategii ograniczania skutków powodzi.


W związku z tym, że ograniczenia w możliwości prowadzenia procesu inwestycyjnego są uregulowaniami o charakterze szczególnym, znacznie ograniczającym prawo własności odnośnie niektórych nieruchomości przepisy regulujące to zagadnienie nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Wynikająca z tego faktu konieczność precyzyjnego formułowania wskazanych przepisów skłoniła ustawodawcę do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) - dalej pr. wod. Dokonały się one nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), która zmieniając zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego na terenach zagrożonych powodzią wprowadziła między innymi definicję powodzi, za którą należy uznać „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej" (art. 9 ust. 1 pkt 10 pr. wod.).

(…)

Podstawowe zabezpieczenia techniczne przed stratami wywołanymi powodzią

Planując inwestycję na obszarze, na którym istnieje zagrożenie powodzią warto uwzględnić ten fakt już w projekcie zapewniając dodatkowe zabezpieczenia techniczne przed szkodami jakie potencjalna powódź może wywołać. Do podstawowych działań technicznych, które w zdecydowany sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia strat powodziowych, należy: właściwe odprowadzenie wód deszczowych z okolicy domu, dbałość o prawidłowe działanie rowów odwadniających, zabezpieczenie kanalizacji przed cofaniem się ścieków.

Jeśli teren wokół domu jest tak ukształtowany, że nie ułatwia szybkiego odprowadzenia wód deszczowych, jest duże niebezpieczeństwo przedostania się tych wód do piwnic domu, leżącego poniżej poziomu gruntu garażu, czy budynków gospodarczych. Warto więc zadbać o takie ukształtowanie terenu wokół domu, by ułatwiać odpływ wód deszczowych oraz takie wyprowadzenie odpływu wody z rur spustowych odprowadzających wodę z dachu, by mogła ona szybko dostać się do okolicznego systemu odwadniającego.

Rowy odwadniające pełnią bardzo ważną funkcję – ich nieprawidłowe działanie jest częstą przyczyną zalania lub podtopienia wielu budynków. Bywa, że rowy są niedrożne ze względu na rosnące tam chwasty i wyrzucane odpady, zdarza się również, że zostały całkowicie zasypane przez nieświadomych skutków właścicieli posesji przy budowie wyjazdu z domu. Warto więc, najlepiej wspólnie z sąsiadami, sprawdzić, czy rowy w okolicy są drożne i ciągle je konserwować.

Jedną z częstszych przyczyn niemałych strat są ścieki, które w czasie powodzi, a nawet w czasie silnych deszczów, potrafią, cofając się w sieci kanalizacyjnej, zalać piwnice budynków niszcząc zgromadzone tam rzeczy. Jest na to prosta, choć wymagająca finansowych nakładów rada – należy zamontować na sieci kanalizacyjnej zawór zwrotny lub zamykaną ręcznie zasuwę. Porad w tej sprawie udzieli każdy hydraulik.

Znając lokalną historię i cechy powodzi można zastanowić się, jak przygotować na takie zagrożenie swój dom. Nie wtedy, kiedy powódź nadciąga, ale na stałe. To często się opłaca, choć niektóre z metod wymagają dość dużych nakładów finansowych.

(...)


Fragment komentarza pt. Budowle na obszarach zagrożonych powodzią pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.