Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Centrum Handlowe wody opadowe i roztopowe odprowadza: z powierzchni dachów do pobliskiego jeziora, z terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, parkingi) do kanalizacji miejskiej, z terenów zielonych bezpośrednio do gruntu. Czy na podstawie starego i nowego Prawa Wodnego obiekt zobowiązany był/jest do posiadania pozwolenia wodnoprawnego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Czy obiekt na podstawie starego i nowego Prawa Wodnego zobligowany był/jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska/za usługi wodne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów do pobliskiego jeziora

Na podstawie art. 122 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod. z 2001 r., pozwolenie wodnoprawne było wymagane na szczególne korzystanie z wód. Pomimo że wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych nie były traktowane jako ścieki, to ich odprowadzanie, które nie było wykonywane przez właściciela gruntu na grunt własny i w związku z zaspokojeniem potrzeb własnego gospodarstwa domowego, stanowiło zgodnie z art. 37 pr. wod. z 2001 r. szczególne korzystanie z wód i jako takie wymagało pozwolenia wodnoprawnego.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów Centrum Handlowego do pobliskiego jeziora wymagało zatem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Przy czym zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2018 r., opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona była za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Co więcej obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 ustalało jednostkowe stawki opłat wyłącznie za jeden m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe. Ponieważ powierzchnie dachowe nie były uznawane za powierzchnie zanieczyszczone, zakład nie był zobligowany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów.

Obecnie zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod. z 2017 r. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych stanowi usługę wodną. Na mocy art. 397 pkt 1 pr. wod. z 2017 r. na usługi wodne niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie zatem wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów Centrum Handlowego do pobliskiego jeziora wymaga pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Zgodnie z art. 268 ust. 1 pr. wod. z 2017 r. za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych uiszcza się opłatę za usługi wodne.

 


 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych  do kanalizacji miejskiej

Zarówno pod rządami uprzedniej jaki i obecnie obowiązującej ustawy przedmiotem zainteresowania organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami w odniesieniu do wprowadzania do kanalizacji jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Zgodnie z art. 9 pkt 17 pr. wod. z 2001 r. wody opadowe i roztopowe nie były uznawane za ścieki przemysłowe, a obecnie zgodnie z art. 16 pkt 61 pr. wod. z 2017 r. nie są uznawane za ścieki w ogóle.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zielonych bezpośrednio do gruntu, przy założeniu, że wody te nie są ujęte w żaden system zbierający (co można domniemać z treści pytania) nie wymagało i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Powierzchniowe wsiąkanie wód opadowych i roztopowych w grunt nie było i nie jest przedmiotem regulacji wodnoprawnych. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, parkingi) do kanalizacji miejskiej zarówno pod rządami uprzednich przepisów jak i obecnie obowiązujących nie wymagało i nie wymaga więc pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym zarówno odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do kanalizacji miejskiej, jak i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zielonych bezpośrednio do gruntu nie rodziło obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i obecnie nie rodzą obowiązku ponoszenia opłat za usługi wodne.


W SIP LEX znajdziesz też odpowiedzi na pytania: