Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

 

Pytanie:
Czy do operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy? Nadmieniam, że jest to kolejne pozwolenie, ponieważ okres obowiązywania poprzedniego minął.

Odpowiedź:
Z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., który regulują kwestie dotyczące zawartości operatu wodnoprawnego, nie wynika taki obowiązek. Natomiast art. 131 pr. wod. stanowi, że do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (oprócz operatu wodnoprawnego i opisu zamierzonej działalności w języku nietechnicznym) dołącza się decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. W sytuacji, kiedy postępowanie dotyczy specyficznego pozwolenia wodnoprawnego wydawanego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. ustawodawca w art. 131 ust. 3 wymaga, aby do wniosku, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołączona była zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych, do których będą wprowadzane te ścieki. Z uwagi, że wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do cudzej kanalizacji najczęściej wiąże się z wykonaniem wylotu - przyłącza, który nie jest urządzeniem wodnym w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 19 lit. f pr. wod., decyzja o warunkach zabudowy nie będzie tu wymagana.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.