Forum ma stanowić płaszczyznę dla wymiany doświadczeń technologicznych, techniczno – organizacyjnych, badawczo – rozwojowych, ekonomiczno - finansowych oraz prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Będzie również wsparciem dla Ministra Środowiska w programowych i prawnych inicjatywach w obszarze gospodarki odpadami oraz NFOŚiGW w opracowywaniu i doskonaleniu programów priorytetowych.

Okazuje się, że Polacy są skłonni przekazywać odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na lokalny samorząd. Z najnowszych badań wynika, że zdecydowana większość (93,5 proc.) uważa, że powinien on kontrolować firmy wywożące odpady, z czego ponad dwie trzecie (66,7 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonana. Podobny odsetek (86,2 proc.) uważa, że dbanie o to, aby każdy płacił za wywóz nieczystości to zadanie samorządu. Ankietowani są skłonni do oddania obowiązku gospodarowania odpadami samorządowi w zamian za stałą opłatę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest zdecydowana większość – 82,1 proc. badanych. Takie wyniki zaprezentowano po badaniach poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bernard Błaszczyk – podsekretarz stanu w MŚ podkreślił, że zarządzanie strumieniem odpadów przez samorządy może uchronić nas od takich problemów z odpadami, jakie w ostatnich latach dotykają inne kraje europejskie. Uchwalenie przytoczonej ustawy w wieloletniej perspektywie zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadową w kraju np. dla rodzin segregujących odpady może to oznaczać mniejsze wydatki niż dla tych, którzy tego robić nie chcą.

W trakcie spotkania zdefiniowano problemy, jakie występują m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi, jak choćby małe moce przerobowe instalacji segregujących, niewielki postęp w selektywnej zbiórce odpadów czy zagrożenia w osiągnięciu 50% w redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 roku. Ministerstwo Środowiska przedstawiło również propozycję szeregu rozwiązań m.in. w gospodarce odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami.