Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy parametrem RLM można się posłużyć również w odniesieniu do ścieków przemysłowych?

ODPOWIEDŹ:
Generalnie istnieje parametr projektowy oznaczający ładunek zanieczyszczeń organicznych w ściekach ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień.
Do krajowego systemu prawa związanego z ochroną wód - art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - dalej pr. wod. - pojęcie RLM zostało wprowadzone w wyniku transpozycji dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. WE L 135 z dnia 30 maja 1991 r., s. 40, z późn. zm.).
W przepisach wykonawczych do pr. wod., czyli w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), RLM wyraża obciążenie komunalnych i bytowych oczyszczalni ścieków. Jednakże można także posługiwać się RLM w odniesieniu do ścieków pochodzących z obiektów przemysłowych czy usługowych. Będzie to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w takich ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. Wskaźnik ten odpowiada liczbie mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych. Przykładowo, RLM dla przemysłu przetwórstwa ziemniaków wynosi 215-545, dla gorzelnictwa - 4000, włókiennictwa (produkcja bawełny) – 2800.

 Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.