Odpowiedź:
Decyzja z.r.i.d. jest ważna bezterminowo.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d., nie zawierają regulacji, która wskazywałyby na czasowo ograniczony charakter ważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji z.r.i.d.). Zgodnie z art. 11i ust. 1 z.r.i.d. w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. z wyjątkiem art. 28 ust. 2 pr. bud. W związku z powyższym można spotkać się z poglądami, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pr. bud. zgodnie, z którym decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, decyzję z.r.i.d. należy uznać za ważną przez okres 3 lat, od chwili gdy stała się ostateczna, a po upływie tego terminu decyzja ta wygasa. Należy jednak zauważyć, iż decyzja z.r.i.d. ma przedmiotowo szerszy charakter niż pozwolenie na budowę, natomiast odesłanie do przepisów ustawy Prawo budowlane dotyczy jedynie kwestii materialnoprawnych rozstrzyganych w drodze decyzji z.r.i.d., a nie formalnych (procesowych), jak np. termin ważności decyzji. Zakres przedmiotowy decyzji z.r.i.d. jest o wiele szerszy aniżeli decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś konsekwencją jej wydania jest nie tylko zatwierdzenie projektu budowlanego, ale i szereg innych skutków prawnych, w tym w zakresie stosunków własnościowych nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowej (tak - pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.02.2015 r., znak: DDA-IViw-020-/1/14/20).

Zmiana czy też wygaszenie decyzji z.r.i.d. odbywa się w trybach przewidzianych w ustawie z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., tj. art. 155 k.p.a. i art. 162 k.p.a.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji z.r.i.d., skutkuje tym, że gmina jest uprawniona do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a inwestor może skutecznie ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę drogi. 

Autor: Radosław Chojnicki

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami