Czy w przypadku odmowy ze strony dewelopera, nabywca może zwrócić się do właściwego organu architektoniczno-budowlanego gminy o udostępnienie tychże dokumentów z zasobu archiwalnego gminy legitymując się aktem notarialnym?


Czy organ ma prawo odmówić udostępnienia dokumentów jw. uznając, że nabywca nie jest stroną w sprawie realizacji inwestycji?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.


Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Przez pojęcie dokumentacji budowy, o której mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy oraz protokoły odbiorów częściowych i końcowych.


W zakresie pojęcia "dokumentacja budowy" mieszczą się też wszelkie inne dokumenty o charakterze pomocniczym, takie jak rysunki i odpisy służące realizacji obiektu, itp. Innymi słowy, wszelkie dodatkowe dokumenty, jeżeli zostały sporządzone, powinny zostać włączone do dokumentacji budowy i być przekazane właścicielowi budynku. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku przed dewelopera powoduje niestety konieczność dochodzenia wydania dokumentacji przed sądem powszechnym. Żądania ich wydania nie należy natomiast kierować do organów administracji. Nabywca domu jednorodzinnego od dewelopera nie jest bowiem stroną decyzji, jakie były wydawane w toku procesu budowlanego, ani też nie był uczestnikiem prowadzonych postępowań, dlatego też nie przysługuje mu prawo żądania udostępnienia czy wydania kopii dokumentów.