Ministerstwo Środowiska zwraca uwagę na przepis art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 81 tej ustawy podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednakże, aby zapobiec przypadkom, w których właściciele nieruchomości składają korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wiele miesięcy wstecz, zmieniając dane stanowiące podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym może powstać nadpłata (przy czym gmina w takim przypadku ma ograniczoną możliwość weryfikacji stanu faktycznego, przykładowo za rok czy pół roku wstecz), ograniczono w art. 6q ust. 3 możliwość stwierdzania nadpłaty. Zgodnie z tym przepisem w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa była świadczona.

Resort zaznacza, że świadczenie usługi, w opinii Departamentu Gospodarki Odpadami, oznacza również gotowość do wykonania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości działający na zlecenie gminy (np. podjechanie pod daną nieruchomość, zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów). Jednakże należy przy tym zachować prawo właściciela nieruchomości do 14-dniowego złożenia korekty deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6m ust. 2.

www.mos.gov.pl