Czy deklaracje na tzw. "podatek śmieciowy" powinni uiszczać bezpośrednio właściciele lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych w przypadku, gdy zarząd jest właścicielski kilkuosobowy na podstawie art. 20 u.w.l.?


Zarząd wspólnoty złożony z kilku właścicieli stoi na stanowisku, że deklarację a tym samym odpowiedzialność za wypełnioną deklarację powinien ponosić ten, kto śmieci "produkuje" (od momentu wyprodukowania do złożenia na wysypisku to są śmieci właściciela lokalu, wspólnota tylko wskazuje miejsce gdzie mają być złożone). Jest to ważne w przypadku braku płatności za złożone śmieci, a pozostali współwłaściciele nie chcą "wykładać" za cudze odpady.

Odpowiedź

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli jednak nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i wybrano zarząd, wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym składanie ww. deklaracji, zamiast właścicieli powinny wykonywać podmioty sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) wprowadziła zmiany dotychczasowych uregulowań odnoszących się do kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc, właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – dalej u.c.p.g.). W myśl natomiast art. 6m ust. 1 u.c.p.g. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jak wynika z powyższego to właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wskazanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według natomiast art. 2 ust. 3 u.c.p.g., jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – dalej u.w.l., lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Jeżeli więc zarząd został wybrany – a tak jest w niniejszym przypadku – wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym składanie deklaracji, zamiast właścicieli powinny wykonywać podmioty sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali. W tym zakresie zarząd przejmuje obowiązki ciążące na każdym z właścicieli nieruchomości niejako z osobna i wykonuje za nich te obowiązki. Nie może być jednak tak, że zarząd złoży jedną zbiorczą deklarację – musi on złożyć tyle deklaracji, ile jest właścicieli nieruchomości zobowiązanych do jej złożenia w ramach danego budynku wielolokalowego – w powołanym przepisie art. 6m ust. 1 u.c.p.g. jest mowa o tym, że deklarację składa każdy właściciel. Tylko taki wzór deklaracji ustawa przewiduje również w art. 6n ust. 1 u.c.p.g.