Pytanie
Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji (produkcja elementów z tworzyw sztucznych - maszyny wtryskowe). Nie jest ona objęta standardami emisyjnymi. We wniosku o wydanie tego pozwolenia uwzględnione zostały emisje ze środków używanych w procesach pomocniczych produkcji. Zakład zamierza zmienić jedną ze stosowanych substancji na inną. W karcie charakterystyki środek zawiera eter dimetylowy (CAS 115-10-6), który nie został ujęty w decyzji.
Jakie powinno być postępowanie zakładu w przypadku zmiany używanego środka?
Czy taka zmiana będzie wymagała zmiany całego pozwolenia?
W jaki sposób można to sprawdzić?