Pytanie
Czy prawidłowe jest moje rozumienie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. w kwestii zwolnienia dotyczącego przychodów ze sprzedaży nieruchomości w następującej sytuacji: w sierpniu 2003 r. kupiłem mieszkanie (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu finansowane ze środków własnych i kredytu). W związku z sytuacją rodzinną i koniecznością posiadania większego mieszkania, w grudniu 2004 r. sprzedałem je i wróciłem do rodziców. Poinformowałem Urząd Skarbowy, że w ciągu 2 lat środki ze sprzedaży przeznaczę na inne cele mieszkaniowe. Częścią kwoty spłaciłem wcześniej zaciągnięty kredyt mieszkaniowy. W sierpniu 2006 r. rodzice dostali pozwolenie na rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego wchodzącego w skład zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne. We wrześniu 2006 r. po otrzymaniu od rodziców pisemnej promesy darowizny remontowanego domu, z reszty sumy pochodzącej ze sprzedaży mieszkania zakupiłem materiały budowlane. Wspólnie z rodzicami, także we wrześniu 2006 r., przystąpiłem do kredytu mieszkalnego przeznaczonego na dokończenie remontu (budowy) domu jednorodzinnego. W czerwcu 2008 r. w formie aktu notarialnego sporządzono na moją rzecz darowiznę ww. Przeczytałem sporą ilość artykułów i innych przepisów, z których wnioskuję, że do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. nie jest niezbędne nabycie w okresie 2 lat spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub budynku lecz wydatkowanie przychodu na ten cel i że wydatkowanie może nastąpić także na mocy umowy przedwstępnej (np. promesy).
Czy słusznie uważam, że przysługuje mi zwolnienie podatkowe?
Czy słusznie uznaję, że zawarcie promesy i pokrycie z tego tytułu określonych kwot (np.: wydatki na materiały budowlane) uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego (zaznaczam, że później nastąpiło faktyczne nabycie własności)?