Pytanie
Jesteśmy niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczennica klasy pierwszej dostarczyła zaświadczenie (zamiast opinii) w dniu 19 czerwca 2013 r. z poradni psychologiczno – pedagogicznej o przeprowadzonych badaniach diagnostycznych, na podstawie których stwierdzono u niej dysleksję rozwojową w postaci dysortografii oraz parcjalne deficyty rozwojowe i braki programowe, które utrudniają nabywanie umiejętności i wiadomości z matematyki. Zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w danym roku szkolnym egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rada pedagogiczna wskazuje te sposoby m.in. na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Czy w związku z tym ww. zaświadczenie (zamiast opinii) jest wystarczającą dokumentacją, którą szkoła powinna uwzględnić w pracy z uczennicą oraz czy uprawnia do wskazania sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia?