Czy, jeśli przy działającej i zalegalizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, pracującej w systemie GSM, dokładamy dodatkowe anteny i uruchamiamy nowy system UMTS, to tego typu działania mieszczą się w ust. 7 art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. (zmiana danych, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i nie trzeba czekać z uruchomieniem nowego systemu 30 dni od doręczenia zgłoszenia? Czy może należy traktować to jako istotną zmianę i można przystąpić do eksploatacji tego systemu dopiero po 30 dniach od doręczenia zgłoszenia?
Czy anteny radioliniowe należy zgłaszać z art. 152 p.o.ś.? Czy dołożenie anteny radioliniowej na istniejącej stacji bazowej mieści się w ust. 7 art. 152 p.o.ś. i nie trzeba czekać z jej uruchomieniem 30 dni od doręczenia zgłoszenia? Czy może należy traktować to jako istotną zmianę i można przystąpić do eksploatacji tej anteny dopiero po 30 dniach od doręczenia zgłoszenia?
Jak należy postępować w przypadku stacji bazowej telefonii komórkowej uruchomionej przed 28 lipca 2005 r., a które są obecnie rozbudowywane o nowe systemy (np. GSM, DSC, UMTS) bądź są one modyfikowane? Czy, aby uruchomić nowy system należy czekać 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia?
Zgodnie z art. 152 ust. 4 p.o.ś. do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Definicję istotnej zmiany zawiera art. 3 ust. 7 p.o.ś.
Dlatego w każdym wskazanym w pytaniu przypadku prowadzący musi ocenić, czy spełnione są przesłanki istotnej zmiany, jeżeli tak to należy postępować zgodnie z art. 152 ust. 4 p.o.ś., również w przypadku radiolinii (nie można tego ocenić bez odpowiednich danych emisyjnych).
Jeżeli nie zachodzą przesłanki zakwalifikowania rozbudowy pod istotną zmianę to dla instalacji już raz zgłoszonej może mieć zastosowanie art. 152 ust. 6 pkt 2 p.o.ś wskazujący, że prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.