Pytanie
Zamawiający żąda wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł, a Wykonawca przedstawia informację z 3 różnych banków, w których zdolność kredytowa Wykonawcy zostaje określona odpowiednio: w banku A na 10.000 zł, B - 5.000 zł i C - 15.000 zł, a zatem dopiero suma poszczególnych kwot osiąga wartość brzegową.
Czy dla oceny spełnienia warunku w zakresie zdolności finansowej Wykonawcy, we wskazanej w warunku wysokości, Zamawiający może sumować wartości określające zdolność kredytową Wykonawcy wynikające z informacji z kilku banków, w których Wykonawca posiada rachunek?
Czy uznanie ww. sytuacji spełnienia warunku przez Wykonawcę, jest prawidłowe?