Pytanie:
Czy w zakładzie przemysłowym może funkcjonować szambo betonowe bezodpływowe? Należy dodać, że z szamba korzysta niewielka ilość ludzi. Czy organ może zabronić korzystania z przedmiotowej instalacji?

Odpowiedź:
Zakład może wybudować zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (ścieki socjalno-bytowe) albo przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli nie ma możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Skoro miejscowy plan dopuszcza istnienie zakładu na terenie gminy, to gmina, która nie wybudowała kanalizacji sanitarnej nie może zabronić wyposażenia go w zbiornik bezodpływowy.

Jeżeli istnieje możliwość przyłączenia się do kanalizacji, to zakład nie tylko nie otrzyma pozwolenia na budowę szamba, ale wójt, burmistrz, prezydent miasta wyda decyzję na podstawie art. 5 ust. 7 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazującą przyłączenie do kanalizacji. Podmiot prowadzący zakład musi mieć również na uwadze, że w przypadku, gdy wyposaży nieruchomość w szambo w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej będzie musiał zakład podłączyć do tej kanalizacji. Jeżeli zdecyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, to takiego obowiązku nie będzie miał.

Nie ma przepisów, które określałyby z czego musi być wykonany zbiornik bezodpływowy. Musi on spełniać wymagania pr. bud., wymagania techniczne i ochrony środowiska, w tym jego pojemność musi być dostosowana do ilości pracowników.

Zbiornik musi posiadać atest. Zatem, przedsiębiorca może wyposażyć zakład w zbiornik plastikowy, ale równie dobrze może to być zbiornik betonowy, o ile posiada on atest. Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą wymagań dotyczących zbiorników bezodpływowych.

Uzasadnienie:

Szambo jest szczelnym zbiornikiem służącym do przetrzymywania nieczystości płynnych. Nie jest to zatem urządzenie wodne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., którego wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w trybie art. 122 ust. 1 pkt 3 pr. wod. Budowa tego rodzaju zbiornika powinna być realizowana zgodnie z wymaganiami formalnymi wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów