Pytanie
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., która polegała m.in. na dodaniu do art. 45 ust. 1 u.o. pkt 11, który stanowi, że z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Nie doprecyzowano jednak, jak należy rozumieć zapis "prowadzony samodzielnie przez gminę". W jednej z gmin naszego powiatu funkcjonuje zakład komunalny w formie spółki z o.o., ale ze 100% udziałem gminy. Zakład ten przewiduje uruchomienie PSZOK w roku bieżącym.
Czy w takiej sytuacji zakład ten powinien uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów, czy też byłby zwolniony z takiego obowiązku, w związku z przywołanym powyżej przepisem prawa?
Czy w takiej sytuacji można uznać, że PSZOK jest prowadzony samodzielnie przez gminę - ale za pośrednictwem powołanego przez gminę zakładu komunalnego w formie spółki z o.o.?