Pytanie
W kwietniu 2014 r. wspólnicy nieistniejącej już (zlikwidowanej w 2013 r.) spółki cywilnej otrzymali z firmy leasingowej faktury korygujące kwotę podatku naliczonego VAT od refakturowanych w 2011 r. składek ubezpieczeniowych dotyczących leasingowanych samochodów (w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-224/11). Do faktur załączony jest druk oświadczenia na jaki rachunek bankowy mają być im zwrócone kwoty korekt. Faktury korygujące wystawione są na nieistniejącą w momencie ich wystawienia spółkę cywilną.
Czy wspólnicy obowiązani są do rozliczenia tych korekt poprzez korektę deklaracji VAT wstecznie za 2011 rok i dopłaty podatku wraz z odsetkami?
Czy istnieje jakieś ryzyko podatkowe jeżeli korekty nie zostaną przez wspólników zaakceptowane (podatnik już nie istnieje) i nie przyjmą zwrotu pieniędzy od firmy leasingowej?