Pytanie:
Właściciel lasu zawiadomił nadleśnictwo o pozyskaniu drewna z rębni. Prace w lesie nadal trwają. Czy właściciel lasu powinien każdorazowo zawiadamiać o przygotowanej partii drewna do ocechowania? Czy też wystarczy, że zrobi to raz na początku prac w lesie w zakresie rębni?

Odpowiedź:
Zgodnie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201) - dalej r.s.z.c.d., cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania, a więc przed każdą wywózką partii drewna z miejsca jego pozyskania należy powiadomić starostę (nadleśniczego) w celu uzyskania dokumentu o jego legalności.

Uzasadnienie:
Cechowanie drewna będzie świadczyło o jego legalności. Dokument stanowiący o legalności pozyskanego drewna, w przypadku lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, wydaje starosta, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) - dalej u.l., lub nadleśniczy (art. 5 ust. 3 u.l.). Cechowanie odbywa się w na zasadach określonych m.in. w art. 14a ust. 1 i 3 u.l. Samego ocechowania dokonuje się zgodnie z zapisami r.s.z.c.d. Przepis § 3 ust. 2 r.s.z.c.d. w sposób jednoznaczny artykułuje, że cechowania dokonuje się w miejscu pozyskania drewna. Jak wynika z powyższego, starosta lub nadleśniczy (art. 5 u.l.) - w celu ocechowania "przygotowanej partii" drewna w miejscu jego pozyskania - muszą zostać każdorazowo powiadomieni.