Inwestor posiada na działce silos podziemny usytuowany w odległości 0,70 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Wystąpił z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania silosu na szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Z załączonego projektu wynika, iż projektowany wyłaz i wywiewka będą usytuowane w takim miejscu, iż będzie spełniona odległość 2,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.
Czy organ powinien przychylić się do wniosku inwestora i wydać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania silosu usytuowanego w odległości 0,70 m od granicy z sąsiednią działką, na zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe?
Czy organ ma podstawy wymagać ekspertyzy silosu w celu weryfikacji, czy spełni on wymogi stawiane zbiornikom na ścieki bytowe?

Jeśli organ prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę (przebudowę) ma wątpliwości co do możliwości zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów ze względu na nietypowy charakter planowanych robót, może nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia odpowiedniej ekspertyzy.
Zgodnie z art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. organ administracji architektoniczno-budowlanej może w każdym czasie żądać od inwestora odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych. Obowiązek przedstawienia ekspertyzy nakładany jest w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Ponieważ organy administracji architektoniczno-budowlane co do zasady zajmują się wyłącznie prewencyjną kontrolą zamierzenia budowlanego (poprzez wydawanie pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń) kompetencję wskazaną w powyższym przepisie mogą wykonywać w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
Trzeba mieć na uwadze, że przepisy pr. bud. regulujące postępowanie w sprawie wydawania pozwolenia na budowę (art. 33-35 pr. bud.) nie ograniczają kompetencji organu prowadzącego postępowanie administracyjne wynikających z k.p.a. Celem postępowania administracyjnego jest wszechstronne, dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych sprawy – jest to obowiązek organu prowadzącego postępowanie (art. 7 i 77 k.p.a.). Tym samym, jeśli organ prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę (przebudowę) ma wątpliwości co do możliwości zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów ze względu na nietypowy charakter planowanych robót, może (a nawet jest zobowiązany) nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia ekspertyzy. W omawianym stanie faktycznym w szczególności wniosek ten znajduje uzasadnienie także w konieczności poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 pr. bud.).

Magdalena Laskowska