Pytanie:
W dotychczasowej ustawie z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. w definicji ścieków wskazano, iż ściekiem są m.im. wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, zaś nie wyszczególniano wód pochodzących z obiegów chłodniczych. Niemniej na podstawie sformułowania "w szczególności" wody chłodnicze były zaliczane do ścieków.

Czy w związku z nowym brzmieniem definicji ścieków w nowej ustawie z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej n. pr. wod., gdzie brak sformułowania "w szczególności", przy jednoczesnym wyodrębnieniu wód chłodniczych pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni, należy rozumieć, że wody z innych systemów chłodniczych nie będą się mieściły w definicji ścieków?

Inaczej mówiąc, czy wody chłodnicze z obiegów innych niż wskazane w definicji ścieków w n. pr. wod. są ściekiem?

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującym jeszcze systemem prawnym, wynikającym z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a pr. wod., generalnie ściekami są wprowadzane do wód lub do ziemi wody użyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze. Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje na to, że pod literami b-g ustawodawca podał definicje pewnych specyficznych rodzajów ścieków, zaś pod pkt 15-17 zdefiniował trzy zasadnicze rodzaje ścieków, które zostały zróżnicowane w zależności od celu, na jaki została zużyta pobrana woda, rodzaju prowadzonej działalności oraz od urządzeń zastosowanych do zbierania i odprowadzania powstających ścieków (bytowe, komunalne i przemysłowe). W systemie tym rzeczywiście imiennie nie zostały wyszczególnione specyficzne ścieki, czyli wody odprowadzane z zamkniętych czy otwartych układów chłodzenia. Jednakże nie oznaczało to, że wody takie, bezsprzecznie pobrane do konkretnego celu technologicznego, w przypadku ich wprowadzania do środowiska, nie były zaliczane do kategorii ścieków. Potwierdzeniem tego było uwzględnianie tych specyficznych ścieków w obwiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.

Trudno mi obecnie odnieść się do zamian dokonanych w konstrukcji przepisu art. 16 pkt 61 n. pr. wod. tym bardziej, że w dacie udzielania odpowiedzi nie został jeszcze opublikowany ostateczny tekst tej ustawy. Zgodnie z wykazem zawierającym informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia najpóźniejsza data jej ogłoszenia jest przewidywana na 4.09.2017 r. Dlatego też odwołuję się do tekstu tej ustawy ustalonego ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (uchwalonego na pos. nr 46 20.07.2017 r.). Nie wiem, jaka była intencja projektodawcy, który w pierwszym katalogu specyficznych rodzajów ścieków pod lit. d imiennie wymienił wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni. Być może chodziło o podkreślenie, że rodzaju wody zużyte w systemach tych obiektów wprowadzane do wód lub do ziemi są jednak ściekami i powinny zostać włączone do systemu opłat środowiskowych. Jak uzasadnia projektodawca, nowe Prawo wodne, mając na uwadze pełne wdrożenie wyrażonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej zasady zwrotu kosztów usług, przewiduje zniesienie dotychczasowych zwolnień i objęcie systemem opłat środowiskowych również tego sektora gospodarczego. Nie wydaje się, że nowa konstrukcja omawianego przepisu może być interpretowana jako wyłączenie wód zrzucanych z innych systemów chłodniczych niż elektrowni lub elektrociepłowni z kategorii wód ścieków. Jeżeli wody, które zostaną wykorzystane do tego rodzaju celów przemysłowych przez inne podmioty gospodarcze będą wprowadzane do środowiska, to nie widzę przeszkód do zakwalifikowania tych wód do ścieków.

Podkreślam, że jest to wyłącznie moja opinia, gdyż interpretacja nowych regulacji przewidzianych w n. pr. wod. pozostaje w kompetencji resortu środowiska. Ponadto zauważam, że istotne mogą być także rozwiązana przyjęte w akcie wykonawczym do tej ustawy wydane na podstawie delegacji art. 99 n. pr. wod., które będą m.in. stanowiły zasady wprowadzania różnych rodzajów ścieków do wód lub do ziemi. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami