Pytanie
Osoba złożyła w miesiącu styczniu 2015 r. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r. Problem stanowi ustalenie dochodu w rodzinie. Wnioskująca jest zatrudniona w firmie od 2004 r. na czas nieokreślony jako specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Uchwałą Rady Nadzorczej tej firmy w 2010 r. została powołana w skład tej Rady. Osoba ta przedłożyła dwa PIT-11 za 2013 r. Jeden wskazywał źródło przychodu ze stosunku pracy - pkt 1, a drugi źródło przychodu z działalności wykonywanej osobiście – pkt 6. Z dniem 28 stycznia 2014 r. decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki, osoba ta została odwołana ze składu Rady Nadzorczej spółki.
Czy w świetle u.ś.r. utratę członkostwa w Radzie Nadzorczej tej firmy można uznać za utratę zatrudnienia i tym samym nie uwzględniać dochodu z tytułu udziału w Radzie?