W 2015 r. została wydana decyzja na zbieranie odpadów, w tym złomu, dla przedsiębiorstwa, które załączyło do wniosku wydaną na przedsiębiorstwo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2016 r. wpłynął wniosek od nowego podmiotu o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w tym złomu, dla przedsięwzięcia objętego wskazaną decyzją środowiskową (do wniosku podmiot załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na przedsiębiorstwo i zawartą umowę najmu przedmiotowego terenu zbierania odpadów z przedsiębiorstwem, który jest jednocześnie właścicielem tego terenu).

Czy w związku z powyższym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zostać przeniesiona na nowy podmiot, na podstawie art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) – dalej u.o.o.ś.? Czy w związku z powyższym, zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na przedsiębiorstwo wygasło, zgodnie z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o.?

Odpowiedź:

Przywołany w treści pytania art. 48 pkt 2 u.o. stanowi, iż zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa, jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe. W analizowanej sytuacji trudno jednoznacznie przesądzić, czy podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności. Z treści pytania wywieść tego nie sposób.

Trudno również jednoznacznie stwierdzić, czy zezwolenie stało się bezprzedmiotowe. Z samego bowiem faktu, iż o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (w tym złomu) w tym samym miejscu ubiega się kolejny podmiot, zezwolenie nie stało się bezprzedmiotowe. Warto natomiast zauważyć, iż zgodnie z art. 48 pkt 5 u.o., w sytuacji, gdy podmiot objęty zezwoleniem na zbieranie odpadów i/lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez dwa lata, zezwolenie to wygasa. W takiej sytuacji, jak podkreślają przedstawiciele doktryny (K. Karpus [w:] Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013), „wygaśnięcie zezwolenia następuje co do zasady z chwilą zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt 1-5 art. 48”.

Jeżeli chodzi o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, podkreślenia wymaga, iż jej uzyskanie jest wymagane dla przedsięwzięć planowanych, co wynika wprost z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) – dalej u.o.o.ś. Jak podkreślił WSA w Łodzi w wyroku z dnia 2 października 2012 r., II SA/Łd 563/12, uprawnienia wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są zbywalne.

Zgodnie z art. 72a ust. 1 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Warto zauważyć, że choć zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś. przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie u.o., następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to jednak w kolejnych ustępach przywołanego przepisu, ustawodawca wskazał przypadki, w których nie stosuje się wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W analizowanej sytuacji szczególne znaczenie może mieć przepis art. 72 ust. 2a pkt 2 u.o.o.ś., zgodnie z którym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w art, 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś. w przypadku, gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów