Pytanie
Dwie osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Dochody z działalności opodatkowują na zasadach ogólnych - podatek liniowy.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi polegające na zrywce drewna. Do usług wykorzystywane jest urządzenie zwane rębakiem. Urządzenie to nabyto w 2012 r. Wartość zakupu powyżej 3500 zł. Obecnie dopatrzono się, iż urządzenie to mimo wykorzystywania w działalności gospodarczej, nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Chcielibyśmy to uchybienie naprawić poprzez uwzględnienie rębaka w ewidencji środków trwałych i zamortyzowanie go.
Pojawił się problem z odnalezieniem dokumentu zakupu. Nie ma możliwości jego odtworzenia. Zakup był dokonany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nabywając urządzenie nie uiściliśmy podatku od czynności cywilnoprawnych. Teraz jest to niemożliwe gdyż nie posiadamy dokumentu zakupu.
Czy ujawnienie środka trwałego powoduje konieczność uregulowania zaległego zobowiązania z tytułu PCC?