Pytanie
Podatniczka od dnia 15 listopada 1990 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, opodatkowaną według zasad ogólnych, prowadząc PKPiR. Podatniczka jest czynnym podatnikiem VAT. W okresie od 15 listopada 1990 r. do 13 kwietnia 2011 r. podatniczka wynajmowała lokal użytkowy (niemieszkalny) - kawiarnię. Lokal ten był użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej. Siedziba firmy była zarejestrowana (aż do czasu likwidacji firmy) pod adresem, pod którym mieściła się kawiarnia. Dnia 14 kwietnia 2011 r. podatniczka zakupiła lokal użytkowy do majątku osobistego na podstawie aktu notarialnego. Podatniczka nie wprowadziła lokalu użytkowego (kawiarni) do ewidencji środków trwałych, gdyż zamierzała wykorzystywać go w prowadzonej działalności gospodarczej krócej niż rok. Nie dokonała od tego lokalu odpisów amortyzacyjnych. Podatniczka nie ujęła ceny zakupu lokalu użytkowego do kosztów uzyskania przychodów. Dnia 26 maja 2011 r. podatniczka sprzedała przedmiotowy lokal użytkowy.
Czy sprzedaż ww. lokalu użytkowego stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy może stanowi przychód z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?