Pytanie
Spółka wodna działająca na terenie wiejskim na podstawie statutu ma za zadanie zapewnienie ciągłych dostaw wody mieszkańcom z określonego terenu. Działalność nie jest zarobkowa, a ryczałtowe składki w wysokości 150 zł rocznie od domu są przeznaczane na cele statutowe (modernizacja i konserwacja sieci wodociągowej). Składki te nie są uzależnione od ilości zużytej wody. Do przychodów zaliczone są tylko składki faktycznie wpłacone, a nie należne, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zarząd spółki wodnej pełni swe funkcje społecznie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Czy w opisanej sytuacji można przyjąć, że spółka wodna nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem korzystać ze zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości (spółka jest właścicielem budowli - sieci wodociągowej oraz gruntu)?