Odpowiedź:
Moim zdaniem wydatki na spłatę zadłużenia poprzedniego właściciela mieszkania nie mogą być kosztami uzyskania uwzględnianymi przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży tego mieszkania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 30e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i związanych z nimi praw (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą taką jest dochód stanowiący różnicę między:
1) przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 u.p.d.o.f., a
2) kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f.
– powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych (art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.), dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jeśli chodzi o wspomniane koszty uzyskania przychodów są nimi:
1) udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.),
2) udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – w razie nieruchomości lub praw nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f.).

A zatem, wśród wydatków, które można potraktować jako koszty uzyskania uwzględniane przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku ze sprzedaży nieruchomości, nie ma spłaty wspomnianego w pytaniu zadłużenia. O tym, że spłacone zadłużenie nie może stanowić takich kosztów wypowiedział się fiskus (porównaj stanowisko zawarte w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r., IPTPB2/415-337/12-5/Akr, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 r., IBPBII/2/415-437/13/MM). Podobnie stwierdził WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 28 lutego 2012 r., I SA/Bd 1105/11. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami