Pytanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zleciła prowadzenie ksiąg rachunkowych osobie fizycznej. W bieżącym roku zleciła prowadzenie biuru rachunkowemu, które zakwestionowało prawidłowość sporządzonego bilansu (niezgodności przy otwarciu bilansu otwarcia). Zleciłem analizę księgowań od 2009 r. Okazuje się, że księgi są prowadzone nierzetelnie. Korekta ksiąg rachunkowych spowoduje w każdym roku zmianę stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego.
Czy składając korektę bilansu, rachunku zysków i strat oraz CIT, powinna być sporządzona nowa informacja dodatkowa i jak zgodnie z przepisami dokonać zatwierdzenia bilansu i podziału wyniku finansowego?
Jakie grożą zarządowi i udziałowcom konsekwencje?
Czy koszty związane z korektą (od początku nowe dekrety i księgowania) zafakturowane przez biuro będą kosztem uzyskania przychodu spółki?