Pozwolenia wodnoprawne wydawane w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., są rodzajem reglamentacji administracyjnej, w której ustala się cel i zakres szczególnego korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne powinno zatem odzwierciedlać rzeczywisty cel, a tym samym zasięg korzystania z wód, w tym m.in. ilość i jakość ścieków wprowadzanych do środowiska.
Ocenia się, że na skutek zaprzestania dotychczasowego odprowadzania ścieków z odżelaziacza zakres korzystania z wód będzie nieadekwatny w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym w 2010 r. Planowane rozwiązanie spowoduje, że z terenu analizowanego zakładu odprowadzana będzie inna mieszanina ścieków, a mianowicie składająca się jedynie ze ścieków bytowych oraz wód opadowych. Wprawdzie mieszanina ta nadal stanowić będzie ściek przemysłowy, jednakże zmianie ulegnie zarówno ilość tych ścieków, jaki i ich charakterystyczne parametry. Z uwagi na tak istotną ingerencje w uprawnienia wynikające z posiadanego już pozwolenia wydaje się, że zainteresowany powinien złożyć wniosek o udzielenie nowego pozwolenia na odprowadzanie ww. ścieków za pomocą istniejącego już kolektora. Wniosek taki powinien spełniać wymagania wynikające z art. 131 pr. wod., w tym m.in. powinien zawierać załącznik w postaci operatu wodnoprawnego uwzględniającego nowe uwarunkowania dotyczące zamierzonego korzystania z wód, w tym m.in. w zakresie wielkości zrzutu ścieków oraz ich stanu i składu. W tej sytuacji zainteresowany za wydanie omawianego pozwolenia powinien uiścić opłatę przewidzianą w u.o.s., której wysokość określona została w części III poz. 24 załącznika do u.o.s.
Odnośnie do okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego związanego z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi wyjaśnia się, że zgodnie z art. 127 ust. 3 pr. wod. tego rodzaju pozwolenie generalnie wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. Natomiast, zgodnie z zasadą wynikającą z ust. 3a art. 127 pr. wod., na okres nie dłuższy niż 4 lata wydaje się pozwolenie wodnoprawne jedynie w sytuacjach wprowadzania do wód lub do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Dlatego też w omawianej sprawie tak istotną kwestią będzie ustalenie składu nowej mieszaniny ścieków odprowadzanej z zakładu, w tym z punktu widzenia obecności w niej ww. substancji.
Zakład jako wytwórca ścieków przemysłowych typu wody popłuczne, które mogą zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powinien liczyć się z tym, że w związku z planowanym przekazaniem tych ścieków do cudzych urządzeń kanalizacyjnych powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne wymagane art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 3a pr. wod. Wówczas zgodnie z art. 131 ust. 3 pr. wod. do wniosku o wydanie ww. pozwolenia wymagana jest zgoda - umowa zawarta z właścicielem tych urządzeń.

Ewa Piętowska